Tietosuojakäytäntö

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste kertoo, minkälaisia henkilötietoja sinusta voi olla tallennettuna rekisterissäni, millaisia tarkoituksia varten niitä käsittelen ja millä tavoin suojelen yksityisyyttäsi.

Rekisterin pitäjä

Viksu Otus

y-tunnus 2817169-6

www.viksuotus.fi

viksuotus@gmail.com

0405394483

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriin kerättyjen tietojen käsittelyn tarkoitus on henkilötietolakia noudattaen asiakassuhteen hoitaminen, asiakasyhteydenpito, asiakaskokemuksen parantaminen, palvelun tuottaminen ja viestintä, verkkokaupan tilausten toimitus ja käsittely sekä laskutus.

Tietoja ei käytetä mihinkään hämärätarkoituksiin eikä jaeta ulkopuolisille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja, jotka on saatu asiakkaalta itseltään:

Henkilön nimi
Yrityksen nimi ja tunnus
Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Osoitetiedot
Posti-, laskutustiedot

Muut palveluiden toteuttamista varten edellyttämät ja asiakkaan suostumuksella kerätyt ja hänen itsensä antamat tiedot

Asiakas on itse vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja niiden päivittämisestä tarpeen mukaan.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötietoja sisältävä manuaalinen tietokanta säilytetään lukitussa tilassa johon ei ole ulkopuolisilla pääsyä. Tietokoneella käsiteltävien henkilötietojen käsittely on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjää sitoo vaitiolovelvollisuus.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan pysyvästi rekisteristä ja tietokannoista. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Asiakassuhteen loppuessa kaikki henkilötiedot tuhotaan rekisteristä ja tietokannoista asianmukaisesti ja pysyvästi.

Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri ja siinä olevat henkilötiedot koostuvat asiakassuhteen kautta saaduista asiakkaan itsensä ilmoittamista tiedoista.

Muita lähteitä voi olla erilaiset asiakaskontaktit kuten messut, henkilökohtainen myyntityö, sosiaalinen media, kilpailut jne. Henkilöä informoidaan tietoja kysyttäessä aina erikseen yhteystietojen mahdollisesta käyttämisestä markkinointitarkoituksiin. Tässäkin tapauksessa henkilötiedot saadaan asiakkailta itseltään.

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoiminnan niin edellyttäessä. Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävälle taholle.

Tietojen tarkistaminen, oikaisu ja poisto

Henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot, ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai henkilötietojensa poistamista rekisteristä. Lisäksi on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus ja kieltää henkilötietojensa käsittelyn jatkamisen, sillä rajoituksella että rekisterinpitäjällä säilyy oikeus käsitellä tietoja niiltä osin kuin on esim. laskutuksen vuoksi tarpeellista.

Tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöt tulee lähettää kirjallisena allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle joko sähköpostitse tai postilla.

Tietosuojaselostetta voidaan päivittää kulloisenkin lainsäädännön vaatimusten mukaan.